Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

"Uczyć – wędrując, wędrować – ucząc"

 

PLAN PRACY

 SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

 W ROKU SZKOLNYM 2018/20198

 

 1. WSTĘP

Celem działania Szkolnego Koła Turystyczno – Krajoznawczego jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

 1.  CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Podstawowym założeniem programu jest zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, propagowanie turystyki od najmłodszych lat. Podczas wypraw uczeń ma możliwość pogłębienia wiadomości o swoim regionie, środowisku przyrodniczym, poznania tradycji, historii, zabytków i innych ciekawych miejsc naszego kraju. Uwrażliwia się na piękno przyrody i wyrabia właściwy stosunek do ochrony naturalnego środowiska. Uczy się zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. Ma możliwość lepszego zintegrowania się z rówieśnikami, lepszej współpracy w grupie. Wyrabia w sobie odpowiedzialność za siebie i innych, a przede wszystkim poprawia swoją kondycję zdrowotną i sprawność fizyczną.

 1. CELE GŁÓWNE PROGRAMU
 • upowszechnienie form aktywnego wypoczynku, kształtowanie kultury turystyki i wyrabianie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole, życzliwości i uprzejmości,
 • organizowanie wycieczek i rajdów,
 • zapoznanie z głównymi zasadami organizowania wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • popularyzacja wiedzy na temat bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionu,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody ojczystej , wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony i umiejętnego korzystania z jej dóbr.
 1. Tematyka zajęć
 • Spotkanie organizacyjne:
 • zapoznanie i zatwierdzenie planu pracy,
 • zapoznanie z celami,
 • wspólne ustalenie trasy rajdu na bieżący rok.
 • Zasady bezpiecznej turystyki:
 • zapoznanie z kartą turysty,
 • zasady organizowania wycieczek i rajdów,
 • oznaczenia tras turystycznych,
 • pierwsza pomoc.
 • Wykonanie gazetek ściennych o tematyce związanej z SKTK.
 • Oglądanie filmu przyrodniczego.
 • Moja miejscowość, mój region:
 • wycieczka po miejscowości,
 • wykonywanie fotografii,
 • tworzenie prezentacji multimedialnej.
 • Magurski Park Narodowy:
 • krajobraz, rośliny, zwierzęta, zabytki kultury występujące na terenie MPN,
 • najpopularniejsze trasy i szlaki turystyczne naszego regionu,
 • ochrona przyrody,
 • tworzenie prezentacji multimedialnej.
 • Tradycje w polskiej kulturze:
 • święto zmarłych: wykonanie stroików na groby, wyjście na cmentarz, składanie kwiatów, palenie zniczy, oddanie hołdu zmarłym,
 • wigilia w naszej szkole: łamanie się opłatkiem, spożywanie tradycyjnych potraw, wspólne kolędowanie.
 • Zorganizowanie ogniska.
 • Wycieczka piesza na wybranej przez uczniów trasie.
 1. Warunki i sposoby realizacji programu
 • program kierowany jest do uczniów klas VII – VIII
 • program będzie realizowany na zajęciach szkolnego koła krajoznawczo - turystycznego w okresie roku szkolnego od września 2017 r.
 • metody pracy z uczniami:
 • słowna – opowiadanie nauczyciela
 • aktywne działanie – wycieczki piesze
 • praktyczne – wykonywanie prezentacji multimedialnych
 1. Ewaluacja

Przez cały okres realizacji programu będzie prowadzona ewaluacja wspierająca
oraz obserwacje i rozmowy z uczestnikami wycieczek (ich wrażenia i uwagi dotyczące przebiegu wycieczki, obserwacja zaangażowania dziecka w poznawanie świata). Ewaluacja będzie również polegać  na modyfikacji programu ze względu na zainteresowania uczniów, po przeanalizowaniu ankiet przeprowadzonych wśród uczestników na zakończenie rocznej pracy koła.

Opiekun: Piwowar Elżbieta, Agnieszka Śmiertelny

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

DBI