Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach http://zsisamokleski.szkolna.net

 

Data publikacji strony internetowej: 21-09-2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-07-2019 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu:

 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • jasne tło
 • podwyższony kontrast

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 21-09-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Elżbieta Piwowar, e-mail: spsamokleski@poczta.onet.pl Kontaktować można się również z sekretariatem szkoły - telefon 13 4420023.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia znajdujące się od strony drogi powiatowej Samoklęski – Brzezowa – Kąty nr 1895 R. Prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.
  Trzecie wejście bez przeszkód architektonicznych jest usytuowane w łączniku sali gimnastycznej.
  Kolejne wejście  umiejscowione od strony południowej, które zaopatrzone jest rampę i  podjazd dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 1. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro) znajduje się korytarz. Budynek  nie posiada windy.
 4. W budynku znajduje się łazienka dostosowana do osób niepełnosprawnych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

DBI