Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

Zestaw podręczników na rok szkolny 2023/2024

REGULAMIN

wypożyczania podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych uczniom

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Samoklęskach

Podstawa prawna:

Art. 22 ac. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010  z zm.):

 1. Dyrektor szkoły przyjmuje wybrane podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na stan biblioteki szkolnej zgodnie z liczbą uprawnionych uczniów.
 2. Nauczyciel bibliotekarz wpisuje podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe do dokumentacji i nadaje numerację poszczególnym egzemplarzom.
 3. Bibliotekarz wypożycza podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wszystkim uczniom w klasie
  i wpisuje numery poszczególnych pozycji do kart bibliotecznych (czytelniczych) wraz z datami
  ich wypożyczenia.
 4. Wypełnione karty z wpisanymi datami przekazania podręcznika oraz materiały ćwiczeniowych przechowywane są w bibliotece szkolnej.
 5. Każdy uczeń otrzymuje podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczone do użytkowania
  na określony okres czasu w zależności od zajęć edukacyjnych.
 6. Rodzice podpisują oświadczenie (załącznik do regulaminu) o wypożyczonych podręcznikach
  oraz materiałach ćwiczeniowych i ich zwrocie w określonym czasie.
 7. Uczniowie oraz ich opiekunowie prawni są zapoznawani przez wychowawcę lub nauczyciela bibliotekarza z właściwym sposobem korzystania z podręczników w sposób umożliwiający jego wielokrotne wypożyczenie w latach kolejnych.
 8. Nauczyciele podczas wszystkich zajęć edukacyjnych zwracają uwagę na właściwy sposób korzystania z wypożyczonych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.
 9. Po upływie okresu użytkowania podręczników uczniowie zwracają je do biblioteki szkolnej.

W przypadku odejścia ucznia ze szkoły do innej placówki w czasie roku szkolnego należy przed tym faktem zwrócić wypożyczone podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

 1. Bibliotekarz odnotowuje datę zwrotu podręczników w karcie czytelnika.
 2. Materiały ćwiczeniowe po zakończonym roku szkolnym stają się własnością uczniów.
 3. Podręczniki są wypożyczane przez trzy kolejne lata według powyższych zasad.
 4. Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność finansową w przypadku zagubienia podręcznika
  czy też zniszczenie go w sposób uniemożliwiający dalsze z nich korzystanie.
 5. Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność finansową w przypadku zagubienia materiałów ćwiczeniowych czy też zniszczenia ich w sposób uniemożliwiający dalsze z nich korzystanie.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………… uczęszczające do klasy……………. otrzymało z biblioteki szkolnej podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny ……………………………….

Zobowiązuję się do ich zwrotu do dnia zakończenia zajęć szkolnych.

Zapoznałam/em się z Regulaminem wypożyczania podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.

 

 

Samoklęski, .................................                                                            …………………………………………………..

                                                                                                                              (podpis rodzica)

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

DBI