Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

Klauzula - dane osobowe

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach informuje

 

 1. Administratorem przetwarzanych przez Szkołę danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach zwana dalej Administratorem, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: adres Samoklęski 206, 38 – 223 Osiek Jasielski tel. 134420023 email: spsamokleski@poczta.onet.pl.
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email:iod.edu@interia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kształcenia, edukacji dzieci i młodzieży, wychowania, opieki dostosowanej do wieku i osiągniętego rozwoju dziecka oraz innych celów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1.  art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w następujących przepisach: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw.

Podanie danych w celu realizacji obowiązku prawnego jest wymagane i niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące archiwizacji.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,  prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą przesłanki do tych uprawnień. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

DBI