Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

Klauzula - monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA, DANE KONTAKTOWE:

Administratorem jest Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach,  reprezentowana przez Dyrektora Szkoły zwanego dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 134420023

e-mail: spsamokleski@poczta.onet.pl adres: Samoklęski 206,
38-223 Osiek Jasielski

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:  Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod.edu@interia.pl  

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

art. 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO

art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe

 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia Szkoły.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, jednak nie dłużej niż 3 tygodnie od zapisu.

Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przebywając na obszarze objętym monitoringiem rejestracja danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczna i uregulowana w przepisach powszechnie obowiązujących.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI,  W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

DBI