Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół Integracyjnych w Samoklęskach

Klauzula - dane osobowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Integracyjnych w Samoklęskach zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

tożsamość administratora oraz dane kontaktowe

Administratorem przetwarzanych danych jest Zespołu Szkół Integracyjnych w Samoklęskach zwana dalej „Administratorem”, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Kontakt do Administratora: tel. 134420023 e-mail: spsamokleski@poczta.onet.pl adres: Samoklęski 206, 38 – 223 Osiek Jasielski.

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez email iod.edu@interia.pl

cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych przede wszystkim w następujących przepisach: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzenia do ww. ustaw;
  • realizacji zawartych umów;
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

odbiorcy danych

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową w …………………przetwarzają dane osobowe.

Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich)

okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu przysługują następujące uprawnienia:  prawo dostępu do danych osobowych,  prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą przesłanki do tych uprawnień.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Osoba która uważa iż jej dane są przetwarzanie niezgodnie z przepisami prawa ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

zautomatyzowane podejmowanie decyzji,  w tym profilowanie

Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

DBI